• เข้าร่วมประชุม​การพัฒนา​สัมพันธ์​กับทุ​กภาคส่วนเพื่อระดมสรรพกำลัง​

  เข้าร่วมประชุม​การพัฒนา​สัมพันธ์​กับทุ​กภาคส่วนเพื

 • เข้าร่วม​พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เข้าร่วม​พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้

 • แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2563

  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

 • ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์​ ดร.​ชูลี้รัตน์​ คงเรือง

  ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์​ ดร.​ชูลี้รัตน์​ คงเรือง

 • เข้าร่วม​งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

  เข้าร่วม​งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance : คนไทยไม

Previous
Next

ITA2

     ดัชนีตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment - ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ดัชนีความโปร่งใส


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.