แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

1.  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553  (7-20 ก.พ. 53)

2.  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ. 2553 (1-12 ก.พ. 53)

3.  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2553  (1-12 ก.พ. 53)(ผนวกข้อถามใน สรง.)

4.  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2553  (1-12 ก.พ. 53)

5.  ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 (1-28 ก.พ. 53)

6. การจัดทำและ Update ข้อมูล  ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาจังหวัด  (1-28 ก.พ.53)

7.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2553

8.การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2553  (7 - 20 ก.พ.53)(ผนวกข้อถามใน สศส.)

9.สำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2553

10. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย (1 - 28 ก.พ. 53)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.