แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2552

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 (7-20 ม.ค. 52)

2. สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2552 (1-12 ม.ค. 52)

3.  สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2551 (1-12 ม.ค.52)(ผนวกข้อถามใน สรง.)

4.  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552  (1-12 ม.ค. 52)

5.  สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2551 ไตรมาส 4/51 (1-20 ม.ค. 52)

6.  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2552  (1-12 ม.ค. 52)

7.  สำรวจข้อมูลพี้นฐานทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.2552  (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)

8.  ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 (1-31 ม.ค. 52)

9.  ประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ไตรมาส 4/51)

     (1-31 ม.ค. 52)

10. การจัดทำและ Update ข้อมูล  ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาจังหวัด  (1-31 ม.ค. 52)

11. งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย (1-31 ม.ค. 52)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.