การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

 

รายละเอียดโครงการสำมะโน/สำรวจ  สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจำเดือนเมษายน  พ.ศ. 2558
ลำดับ โครงการสำมะโน/สำรวจ ท้องที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ
ที่ หมู่ที่  ตำบล อำเภอ
1   สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน   - คลัง เมือง ในเขตเทศบาลนครฯ
  พ.ศ. 2557/2558 9 บางจาก เมือง  
    8 ท่าศาลา ท่าศาลา  
     - หินตก ร่อนพิบูลย์   
2   สำรวจภาวะการทำงานของประชากร   - ในเมือง  เมือง ในเขตเทศบาลนครฯ
  พ.ศ. 2557-2558  - ท่าวัง เมือง ในเขตเทศบาลนครฯ
3   สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557  - โพธิ์เสด็จ เมือง ในเขตเทศบาลนครฯ
4   สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 กำแพงเซา เมือง  
  ในครัวเรือน  พ.ศ. 2558  9 นาเคียน เมือง  
     - เขาพระ พิปูน ในเขตเทศบาลฯ
     - พิปูน พิปูน ในเขตเทศบาลฯ
     - นาบอน นาบอน ในเขตเทศบาลฯ
     - สิชล สิชล ในเขตเทศบาลฯ
    6 เขาน้อย สิชล  
     - ที่วัง ทุ่งสง ในเขตเทศบาลฯ
    7 นาหลวงเสน ทุ่งสง  
    4 น้ำตก ทุ่งสง  
     - หินตก ร่อนพิบูลย์ ในเขตเทศบาลฯ
    16 ละอาย ฉวาง  
    1 กะเปียด ฉวาง  
    7 เกาะขันธ์ ชะอวด  
    12 คลองกระบือ ปากพนัง  
    6 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง  
    6 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์  
    2 ท่าศาลา ท่าศาลา  
    5 ควนทอง ขนอม  
    3 นาพรุ พระพรหม  
  *** ทั้ง 3 โครงการ กำหนดบัญชีตัวอย่างในท้องที่เดียวกัน แต่ครัวเรือนต่างกัน ***  
5   สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     สุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ จำนวน  712 แห่ง  ซึ่งกระจาย    
  ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558   ในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช     
           
6   สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2557/2558     สุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ จำนวน  214 แห่ง  ซึ่งกระจาย    
      ในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช     
           

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.