ดาวน์โหลดเอกสาร การจัดทำข้อมูลสถิติทางการ (ข้อมูลสำคัญจำเป็น) เพื่อการพัฒนาจังหวัด

ร่างคำอธิบายข้อมูลสถิติทางการ 5 ชุดข้อมูล

1.1 ร่างคำอธิบายข้อมูลสถิติทางการ ชุด ยางพารา

1.2 ร่างคำอธิบายข้อมูลสถิติทางการ ชุด การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

1.3 ร่างคำอธิบายข้อมูลสถิติทางการ ชุด การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปากพนัง

1.4 ร่างคำอธิบายข้อมูลสถิติทางการ ชุด ศูนย์กลางโลจิสติกส์สำหรับภาคใต้ตอนล่าง

1.5 ร่างคำอธิบายข้อมสถิติทางการ ชุด การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

แบบบันทึกข้อมูลสถิติทางการ 5 ชุดข้อมูล

2.1 แบบบันทึกข้อมูลสถิติทางการ ชุด ยางพารา

2.2 แบบบันทึกข้อมูลสถิติทางการ ชุด การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

2.3 แบบบันทึกข้อมูลสถิติทางการ ชุด การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปากพนัง

2.4 แบบบันทึกข้อมูลสถิติทางการ ชุด ศูนย์กลางโลจิสติกส์สำหรับภาคใต้ตอนล่าง

2.5 แบบบันทึกข้อมูลสถิติทางการ ชุด การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

3. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล หรือผู้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.