รายงานผลการสำรวจตามความต้องการของจังหวัด

- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

- รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือ (แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ) ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช

- สรุปผลการสำรวจผลกระทบและความต้องการของครัวเรือนในพืนที่น้ำท่วม ธ.ค. 59 - ม.ค.60

- สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อการจัดระเบียบตลาดหัวอิฐและตลาดใกล้เคียง พ.ศ. 2560

- รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน พ.ศ.2559

- รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) พ.ศ. 2559

- รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ.2559

- รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2557

- สรุปผลการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558 (ข้อมูล ปี 2557)

- สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ปี 2558

- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.