เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ข้าว

rice structure

 

- สถานะข้อมูลของชุดข้อมูลกลาง : ข้าว

จำนวนข้อมูลสถิติทั้งสิ้น

31 รายการข้อมูล

จำนวนข้อมูลในปัจจุบัน(ที่จัดเก็บได้)

13 รายการข้อมูล

 

 - รายการข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ลำดับที่ รายการข้อมูล ข้อมูล : นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
1 data 1.1.1.1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก(พันธุ์ข้าว) ชัยนาท1 ชัยนาท1  เล็บนกปัตตานี เล็บนกปัตตานี
2 data 1.1.2.4 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ(แห่ง) 204,837   204,844  204,868 204,868
3 data 2.1.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด(ครัวเรือน) na na na 15,538
4 data 2.1.1.2 จำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่มาขึ้นทะเบียน(ครัวเรือน) na na na 15,315
5 data 2.1.2.1 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว(ไร่) 323,407 295,422  289,985 286,120 
6 data 2.1.2.2 เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) 315,933 292,919 285,433 247,889 
7 data 2.1.2.3 เนื้อที่เสียหาย(ไร่) 7,474 2,503 2,552 38,231 
8 data 2.1.3.1 จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก(ตัน)   145,855  145,855  131,543 129,759 
9 data 2.1.3.2 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)  462  449  451 427 
10 data 2.1.4.1 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อกิโลกรัม(บาท) na  8.11 na  6.25
11 data 2.1.5.1 ต้นทุนในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่(บาท)  na  na  na  3,210
12 data 3.1.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร(แห่ง) 121 140 118 118 
13 data 4.1.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน(แห่ง)  na  na  30 na 


 หมายเหตุ : รายการข้อมูลสถิติทางการที่เหลืออยู่ในขั้นตอนประสาน/สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์

analysis rice-1

analysis rice-2

Info Graphic

info rice2-edit

Download  แผนที่ความคิด และร่างชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ข้าว

Download  Metadata ร่างชุดข้อมูล เรื่อง ข้าว

Download บทวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ข้าว

Download  Info Graphic ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ข้าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.