เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ขยะ

garbage structure

- สถานะของข้อมูลในชุดข้อมูลกลาง : ขยะ

จำนวนข้อมูลสถิติทั้งสิ้น

30 รายการข้อมูล

จำนวนข้อมูลที่มีในปัจจุบัน(จัดเก็บได้) 16 รายการข้อมูล

- รายการข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ลำดับที่ รายการข้อมูล ข้อมูล : นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
1 data 1.1.1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น(ตัน) 380,334 395,945 400,604 368,388
2 data 1.1.1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์(ตัน) 5,760 19,848 23,384 33,168 
3 data 1.1.1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด(ตัน) 188,508 188,515 168,873 176,397 
4 data 1.1.1.4 ปริมาณขยะสะสม(ตัน) 1,265,358 1,047,358 1,114,591 1,093,053
5 data 1.1.1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง(ตัน) 8,286 8,286 8,840 33,281 
6 data 1.1.1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง(ตัน) 180,222 180,230 180,033 143,117 
7 data 1.1.1.8 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน(ตัน) 523.6 523.6 469.1 483.3
8 data 1.2.1.1 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านขยะ/ปัญหามลพิษ 279 1,138 1,062
9 data 1.2.1.2 ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ - -33.3 222.4
10 data 1.3.1.1 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ 1 1 2 2
11 data 2.1.1.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ(แห่ง) 33  33  33  34
12 data 2.1.1.2 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย(แห่ง) 105 105 105 117
13 data 2.1.1.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้(แห่ง)  2 7
14 data 2.1.1.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า(แห่ง)  na na  na  156
15 data 2.1.1.5 จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน) 521,594 532,393 541,900 549,883
16 data 3.2.1.2 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ  na na 1 -

หมายเหตุ : รายการข้อมูลสถิติทางการที่เหลืออยู่ในขั้นตอนประสาน/สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์

analysis garbage-1

analysis garbage-2

Info Graphic

info garbage

Download แผนที่ความคิด(Mind Map) และร่างชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ขยะ

Download Metadata ร่างชุดข้อมูล เรื่อง ขยะ

Download บทวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ขยะ

Download Info Graphic ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ขยะ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.