เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง การท่องเที่ยว

tour structure

- สถานะข้อมูลของชุดข้อมูลกลาง : การท่องเที่ยว

จำนวนข้อมูลสถิติทั้งสิ้น 25 รายการข้อมูล
จำนวนข้อมูลในปัจจุบัน(ที่จัดเก็บได้) 16 รายการข้อมูล

 

- รายการข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ลำดับที่ รายการข้อมูล ข้อมูล : นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ2559
1 data 1.1.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย(คน) 2,649,303 3,033,126 3,357,376 3,484,288 
2 data 1.1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ(คน) 51,291 58,770 72,384 81,526 
3 data 1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย(บาท/วัน) 1,781 1,843 1,942 2,026 
4 data 1.1.1.4 ค่าใช้จ่าต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ(บาท/วัน) 1,790 1,844 1,947 2,070 
5 data1.1.1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด(แห่ง) 473

473

473

 473

6 data 1.2.1.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด(แห่ง)  232  236  239

305

7 data 1.2.1.2 จำนวนที่พัก/โรงแรม/โฮมสเตย์/เกสต์เฮ้าส์ ที่ได้มาตรฐาน(แห่ง) - 196 235 280
8 data 1.2.1.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน(แห่ง) 437 437 437 437
9 data 2.1.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว(คน) 570 670  670 670
10 data 2.1.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้(คน) 570 670 670 670
11 data 3.1.1.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว(บาท) 47,885,700 12,572,800 16,880,000
12 data 4.2.1.3 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน(ตัน)  31,694.5  32,995.4  33,383.6 na 
13 data 4.2.1.4 ประมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน(ตัน)   15,709.0 15,709.5  14,072.7 na 
14 data 5.2.1.1 จำนวนสินค้าของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน(ชิ้น)  142  142 142 162
15 data 5.2.1.2 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝาก ของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด(ล้านบาท)  1,052.2  1,342.2 1,416.1 na 
16 data 6.1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด(ล้านบาท)   10,397.6 11,618.9  13,587.4 14,465.2 

 หมายเหตุ : รายการข้อมูลสถิติทางการที่เหลืออยู่ในขั้นตอนประสาน/สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์

analysis tour-1

analysis tour-2

analysis tour-3

analysis tour-4

Info Graphic

tour

Download  แผนที่ความคิด(Mind Map) และร่างชุดข้อมูลกลาง เรื่อง การท่องเที่ยว 

Download  Metadata ร่างชุดข้อมูล เรื่อง การท่องเที่ยว

Download  บทวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง การท่องเที่ยว

Download  Info Graphic ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง การท่องเที่ยว

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.