เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ผู้สูงอายุ

older structure

 

- สถานะข้อมูลของชุดข้อมูลกลาง : ผู้สูงอายุ

จำนวนข้อมูลสถิติทั้งสิ้น 26 รายการข้อมูล
จำนวนข้อมูลในปัจจุบัน(ที่จัดเก็บได้) 9 รายการข้อมูล

รายการข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

ลำดับที่ รายการข้อมูล ข้อมูล : นครศรีธรรมราช
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
1 data 1.1.1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 1,541,843 1,548,028 1,552,530 1,554,432
2 data 1.1.1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 221,993  221,993 233,769 240,522
3 data 1.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  192,874  198,853  199,692  209,400
4 data 1.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน 3,279 2,824 4,255 6,415
5 data 2.1.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ na 26 26 26
6 data 2.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ(คน) na na na 196,714
7 data 2.2.1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว 112,393 125,970 128,081 120,885
8 data 3.1.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน(คน) na na na 28,146
9 data 3.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์(คน) na na na 93,725

หมายเหตุ : รายการข้อมูลสถิติทางการที่เหลืออยู่ในขั้นตอนประสาน/สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์

analysis older-1

analysis older-2

Info Graphic

info older

Download  แผนที่ความคิด(Mind Map) และร่างชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ผู้สูงอายุ

Download  Metadata ร่างชุดข้อมูล เรื่อง ผู้สูงอายุ

Download  บทวิเคราะห์ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ผู้สูงอาย

Download  Info Graphic ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง ผู้สูงอายุ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.