ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานที่ประชุม ได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563

 

01

02

03

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.