คณะทำงานตรวจสอบ คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพี้นฐาน (จปฐ)

นางสาวอรอนงค์ เสนปาน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพี้นฐาน (จปฐ) ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 อำเภอหัวไหร,จุฬาภรณ์,

เชียรใหญ่,ปากพนัง,เฉลิมพระเกียรติ,ชะอวด,

 

 

95370

95373

95376

95380

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.