ประชุมปรึกษาหารือ โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

 

         เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

ในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์  ชั้น 3

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

600629 01

600629 02

600629 03


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.