ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมจิต รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทบทวนภารกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) ทั้งนี้เพื่อศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการ และเชื่อมโยง/บูรณาการข้อมูลในระดับพื้นที่ ,การจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด และจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จงหวัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนจังหวัดบนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ร่วมกัน ทั้ง 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

28450067 1851626114885660_1361477766_n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.