ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

 

วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑
นางสาวอรอนงค์ เสนปาน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอนอำเภอพระพรหมและอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

50707


สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.