แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง

 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ข้อเสนอนโยบายสาธารณะปีที่ ๙ "แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง" ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเรือนสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

50710

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.