เข้าร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนายวิญญ พิศแลงาม พนักงานสถิติ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน  ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคราชการ เอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

51160

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.