ข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ

 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ซึ่งดำเนินการจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

04046111

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.