การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นโดยระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

25169

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.