ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้จิตอาสา ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน ร่วมกันทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันพุธที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ในการร่วมกันทำความดี

32145

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.