โครงสร้างและอัตรากำลัง

 namesno

 

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

                                       รวมทั้งสิ้น

๒๔

๑. ข้าราชการ

     สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

     ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

     ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

     เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๒. พนักงานราชการ

๑๑

     พนักงานสถิติ                         

     ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๓. ลูกจ้างชั่วคราว

     ๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐาน
             ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ๓.๓ โครงการจัดทำระบบข้อมูลเขตสำรวจ 

 

             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

    ๓.๔ โครงการจัดทำแผนที่

          - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


             ๑

    ๓.  โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 

          - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

                 

๔. ลูกจ้างเหมาบริการ

 ๑

-   พนักงานขับรถยนต์

 ๑

 

 

รายชื่อพนักงานราชการ

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เงื่อนไขการจ้าง

นายวิญญู  พิศแลงาม

พนักงานสถิติ

ปริญญาตรี

นางอภิญญา  สุทธิ

พนักงานสถิติ

ปริญญาตรี

นางอุไร   สมาธิ

พนักงานสถิติ

ปริญญาตรี

นางสาวมานาล   จารง
พนักงานสถิติ
ปริญญาตรี

นางธิติพร       ผลไชย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปวช.

นายเชาวลิต   นวลประเนตร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปวช.

นางสาวจิระนันท์   วรศานต์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปวช.

นางมัญชริน  สกุณา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปวช.

นายโกวิท      แก้วดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปวช.

๑๐

นางสาวชุติมา  แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปวช.

๑๑

นางสาวมณฑา   ธรรมวิจิตร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 ปวช.

 

 

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เงื่อนไขการจ้าง

 

นายไพรัตน์    สุชาติพงศ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายเกรียงศักดิ์   แป้นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายณัฐวุฒิ   นุ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นางสาวฟาตีฮะห์  เจะหลง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นางสาวปวรพัชร  อุมารี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายธีระวุฒิ  ใสฉิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายจิตรกร  ดาดวน

 

พนักงานขับรถ

ม.6

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัด

๑ อัตรา

 

 

ผู้อำนวยการระดับต้น

(สถิติจังหวัด)

นายสมจิต  รัตนพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน    อัตรา

 

     ฝ่ายปฏิบัติการสถิติ                     อัตรา

-  นักวิชาการสถิติชำนาญการ      

    นายวรวิทย์  กฤตานนท์  (หัวหน้าฝ่าย)

    นางสาววาสนา  หนูแดง

 

        -  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน    

นางสาวอรอนงค์  เสนปาน  (หัวหน้าฝ่าย)

นางประไพพิศ  อินทศร

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.