โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nso-nst2

 

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

                                       รวมทั้งสิ้น

๒๔

๑. ข้าราชการ

     สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

     ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

     ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

     เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๒. พนักงานราชการ

๑๒

     พนักงานสถิติ                         

     ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๓. ลูกจ้างชั่วคราว

     ๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐาน
             ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ๓.๒ โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ๓.๓ โครงการจัดทำระบบข้อมูลเขตสำรวจ 

 

             - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๔. ลูกจ้างเหมาบริการ

-   พนักงานขับรถยนต์

 

 

รายชื่อพนักงานราชการ

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สัญญาเลขที่

เงื่อนไขการจ้าง

นายวิธาร   ดีหนู

พนักงานสถิติ

๑/๒๕๕๕

ปริญญาตรี

นายวิญญู  พิศแลงาม

พนักงานสถิติ

๒/๒๕๕๕

ปริญญาตรี

นางอภิญญา  สุทธิ

พนักงานสถิติ

๓/๒๕๕๕

ปริญญาตรี

นางอุไร   สมาธิ

พนักงานสถิติ

๔/๒๕๕๕

ปริญญาตรี

นางสาวมานาล   จารง
พนักงานสถิติ
๑/๒๕๕๙ ปริญญาตรี

นายสุพจน์ เพ็ชรัตน์กูล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๕/๒๕๕๕

ปวช.

นางธิติพร       ผลไชย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๖/๒๕๕๕

ปวช.

นายเชาวลิต   นวลประเนตร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๗/๒๕๕๕

ปวช.

นางสาวจิระนันท์   วรศานต์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๘/๒๕๕๕

ปวช.

๑๐

นางมัญชริน  สกุณา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๙/๒๕๕๕

ปวช.

๑๑

นายโกวิท      แก้วดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10/๒๕๕๕

ปวช.

๑๒

นางสาวชุติมา  แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๑๑/๒๕๕๖

ปวช.

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เงื่อนไขการจ้าง

 

นางสาวมณฑา   ธรรมวิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายไพรัตน์    สุชาติพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายเกรียงศักดิ์   แป้นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายณัฐวุฒิ   นุ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นางสาววารุณี  ทองรักจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายเก่งกาจ  ชูวารี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

ปริญญาตรี

 

นายยุทธภูมิ  ปสันนาการ

 

พนักงานขับรถ

ม.6

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัด

๑ อัตรา

 

 

ผู้อำนวยการระดับต้น

(สถิติจังหวัด)

นายสมจิต  รัตนพันธ์