เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอบางขัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิตินาการ และเจ้าหน้าที่สถิติ ผู้ประสานงานสถิติอำเภอบางขัน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช เรื่องการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่

40262-2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.