เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตามงาน การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562
อบรมโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

250262

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.