จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อบรม ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน(FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล(FI) จาก อำเภอทุ่งสง อำเภอบางขัน อำเภอจุฬาภรณ์และอำเภอพระพรหม เข้าร่วมอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 โดยมี นางสุพิศ เจริญรูป ผอ.กศน.อำเภอทุ่งสง เป็นประธา

010562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.