เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 นายสิทธิชัยฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมการตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและการใช้แนวคิด “ประชารัฐ” มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมผลักดันผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ OTOP โดยยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ โดยมี นายจำเริญพงศ์ดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

070562.1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.