ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่2

 

วันที่ 14 มกราคม 2563  พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. 2563 พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 และได้เผยแพร่ภารกิจหลักของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ณ ตำบลปากแพรก อำเภอทุุ่งสง และตำบลนาเรียง
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

140163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.