เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

 

เมื่อศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้
นายสมจิตร์ รักษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย นางสาววาสนา หนูแดง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 งานบุญสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อนุรักษ์ สืบทอดและทำนุบำรุงซึ่งพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งเพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และจรรโลงไว้ซึ่งความเป็นนครแห่งอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาสนสถานต่างๆ ทั่วจังหวัด อย่างยิ่งที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ,วัดบุญนารอบ ,วัดศาลามีชัย ในพื้นที่อำเภอปากพนัง และสนามหน้าเมือง ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

240163jpg

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.