ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่4

 วันที่ 31 มกราคม 2563 

พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 และได้เผยแพร่ภารกิจหลักของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช

140163

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.