แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 241
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 484
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 607
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 94
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 86
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธรพิมลลักษณพระบรมราชินี เขียนโดย admin 94
บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว เขียนโดย admin 99
วันมาฆบุชา เขียนโดย admin 170
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 139
ประการรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 272
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 256
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 230
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 401
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 245
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 165
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 173
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 173
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 149
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 156
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 224
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 185
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 224
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 146
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 336
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 149
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 138
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 146
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 144
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 169
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 146
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 143
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 133
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 162
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 139
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 304
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 411
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 347
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 274
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 201
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 185
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 228
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 247
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 366
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 297
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 372
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 511
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 349
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 652
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 641
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 534
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 681
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 352
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 422
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 477
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 1221
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 799
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 395
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 406
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 368
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 457
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 394
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 394
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 674
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 579
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 252
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 453
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 628
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 1117
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 447
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 458
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 403
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 434
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 509
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 497
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 1371
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 478

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.