แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 89
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 88
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 73
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 116
แบบสอบถามออนไล์ สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 158
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 495
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 709
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 821
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 238
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 235
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธรพิมลลักษณพระบรมราชินี เขียนโดย admin 228
บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว เขียนโดย admin 232
วันมาฆบุชา เขียนโดย admin 302
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 256
ประการรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 414
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 393
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 366
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 557
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 380
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 296
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 304
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 309
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 274
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 283
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 417
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 315
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 470
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 266
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 536
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 277
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 263
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 279
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 279
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 300
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 281
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 272
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 255
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 292
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 265
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 433
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 535
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 479
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 399
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 323
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 314
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 352
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 411
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 540
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 442
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 641
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 478
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 778
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 764
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 665
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 813
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 483
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 548
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 614
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 1430
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 1008
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 524
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 542
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 491
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 585
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 526
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 523
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 806
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 729
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 380
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 584
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 768
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 1340
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 578
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 593
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 529
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 564
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 627
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 648
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 1609
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 609

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.