แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 21
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 13
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 18
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 5
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 9
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 6
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 14
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 6
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 14
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 12
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 7
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 9
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 7
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 8
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 6
โครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร เขียนโดย admin 7
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม เขียนโดย admin 6
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส เขียนโดย admin 5
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขียนโดย admin 7
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 9
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 10
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 6
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 9
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 7
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 9
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 6
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 108
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 257
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 183
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 112
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 79
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 49
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 88
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 64
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 125
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 85
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 206
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 405
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 349
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 177
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 497
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 465
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 398
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 545
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 782
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ เขียนโดย admin 350
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 417
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 204
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ เขียนโดย admin 199
ประกาศสอบราคา เขียนโดย admin 283
การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558 เขียนโดย admin 1289
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 173
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 298
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 312
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 245
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 279
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญจำเป็นเพื่อการพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 130
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 895
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 540
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 248
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 254
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 208
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 303
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 252
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 269
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 449
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 436
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 127
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 319
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 435
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 789
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 327
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 332
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 273
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 313
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 371
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 317
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 349
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 321
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 935
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 323

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.