แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประการรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 16
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 74
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 35
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 24
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 27
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 33
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 13
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 21
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 20
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 27
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 20
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 21
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 39
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 16
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 17
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 13
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 20
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 15
โครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร เขียนโดย admin 16
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม เขียนโดย admin 13
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส เขียนโดย admin 11
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขียนโดย admin 16
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 17
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 23
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 16
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 19
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 15
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 18
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 16
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 118
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 264
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 191
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 121
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 89
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 58
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 98
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 74
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 156
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 108
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 220
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 451
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 361
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 188
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 507
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 487
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 410
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 554
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ เขียนโดย admin 359
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 424
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 213
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ เขียนโดย admin 208
ประกาศสอบราคา เขียนโดย admin 291
การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558 เขียนโดย admin 1325
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 182
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 309
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 327
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 270
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 289
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญจำเป็นเพื่อการพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 138
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 929
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 557
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 258
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 265
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 218
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 314
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 261
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 280
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 462
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 445
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 140
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 328
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 444
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 825
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 335
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 337
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 282
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 321
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 378
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 327
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 359
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 331
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 982
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 332

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.