แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบุชา เขียนโดย admin 37
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 36
ประการรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 53
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 141
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 68
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 51
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 57
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 56
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 33
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 44
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 82
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 65
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 44
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 43
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 124
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 45
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 43
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 37
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 43
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 41
โครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร เขียนโดย admin 39
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการและที่พักแรม เขียนโดย admin 32
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส เขียนโดย admin 34
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขียนโดย admin 34
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 43
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 49
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 36
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 42
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 35
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 52
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 36
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 150
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 285
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 217
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 146
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 108
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 76
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 126
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 98
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 188
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 141
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 255
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 516
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 112
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 394
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 210
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 530
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 513
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 433
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 575
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจ ปั่นเพื่อพ่อ เขียนโดย admin 382
ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 443
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 235
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ เขียนโดย admin 233
ประกาศสอบราคา เขียนโดย admin 315
การออกเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2558 เขียนโดย admin 1371
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เขียนโดย admin 205
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 332
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 363
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 305
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 312
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญจำเป็นเพื่อการพัฒนาจังหวัด เขียนโดย admin 161
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 982
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 590
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 278
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 289
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 251
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 342
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 283
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 301
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 481
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 468
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 163
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 354
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 468
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 863
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 354
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 361
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 301
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 338
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 397
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 349
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 382
แผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 360
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 1048
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 355

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.