แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เขียนโดย admin 145
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 2815
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 7474
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 6045
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 226
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 158
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 126
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 179
แบบสอบถามออนไล์ สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 234
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 965
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 1191
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1011
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 332
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 304
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธรพิมลลักษณพระบรมราชินี เขียนโดย admin 273
บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว เขียนโดย admin 276
วันมาฆบุชา เขียนโดย admin 352
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพี้นที่อ่าวปากพนัง เขียนโดย admin 308
ประการรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 503
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 505
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 453
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 655
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) เขียนโดย admin 424
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 347
การสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน เขียนโดย admin 346
การสำรวจแรงงานนอกระบบ เขียนโดย admin 363
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไททย เขียนโดย admin 317
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เขียนโดย admin 327
การย้ายถิ่นของประชากร เขียนโดย admin 473
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 365
ประชากรแฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 549
ค่าใช้จ่ายจำเป็นของแรงงาน เขียนโดย admin 311
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 584
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 1(มกราคม-มีนาคม) พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 320
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 306
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร เขียนโดย admin 324
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เขียนโดย admin 320
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน เขียนโดย admin 343
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม เขียนโดย admin 321
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย admin 325
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน เขียนโดย admin 293
เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม เขียนโดย admin 332
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 305
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง เขียนโดย admin 590
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 547
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 460
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 364
แอพพลิเคชั่น Thai Stat เขียนโดย admin 360
ประชาสัมพันธ์ การออกปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 393
ปฏิบัติงานโครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 457
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560 เขียนโดย admin 597
บริการลงทะเบียนให้คนพิการยืมอุปกรณ์เกี่ยวกับตอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 487
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 547
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 703
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 531
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 821
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 824
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 705
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 928
ตรวจเยี่ยม และประเมินการย้ายศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 534
บทสรุปการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2558 เขียนโดย admin 594
อัตราการว่างงานรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2558 เขียนโดย admin 666
วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT เขียนโดย admin 1501
เปรียบเทียบเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2536 - 2556 เขียนโดย admin 1063
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 560
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/57 เขียนโดย admin 577
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/57 เขียนโดย admin 528
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/57 เขียนโดย admin 624
บทสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/57 เขียนโดย admin 571
บทสรุปผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 563
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) เขียนโดย admin 854
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 777
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 419
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย admin 631
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 896
คำขวัญต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย admin 1393
สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและทุจริต เขียนโดย admin 626
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยื่นซอง วันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 255 เขียนโดย admin 636
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย admin 610
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 710
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 976
ปลัดกระทรวง ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 1707
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 พ.ศ. 2545 - 2549 เขียนโดย admin 651

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. : 075-348-091, 075-356-452
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 70054, 70154
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.